روشنایی

فیلتر کردن
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692423چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692423

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692423

۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان۱,۹۷۶,۰۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692213چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692213

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692213

۱,۷۲۲,۰۰۰ تومان۱,۸۰۸,۰۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692523چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692523

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692523

۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان۱,۹۷۶,۰۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692313چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692313

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692313

۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691023چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691023

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691023

۷۵۱,۰۰۰ تومان۷۸۹,۰۰۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691113چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691113

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691113

۷۵۱,۰۰۰ تومان۷۸۹,۰۰۰ تومان
چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-691013

چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-691013

۷۵۱,۰۰۰ تومان۷۸۹,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690313

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690313

۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۴۵,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690223

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690223

۸۱۸,۰۰۰ تومان۸۶۰,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690123

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690123

۸۱۸,۰۰۰ تومان۸۶۰,۰۰۰ تومان
چراغ سردری بیتانور مدل آرتین Bi-691033

چراغ سردری بیتانور مدل آرتین Bi-691033

۷۵۱,۰۰۰ تومان۷۸۹,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690623

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690623

۷۵۱,۰۰۰ تومان۷۸۹,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690413

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690413

۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۴۵,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690513

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690513

۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۴۵,۰۰۰ تومان
چراغ پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682423چراغ پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682423

چراغ پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682423

۱,۶۴۸,۰۰۰ تومان۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682213چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682213

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682213

۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682523چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682523

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682523

۱,۶۴۸,۰۰۰ تومان۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681023چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681023

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681023

۶۳۵,۰۰۰ تومان۶۶۷,۰۰۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681113چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681113

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681113

۶۳۵,۰۰۰ تومان۶۶۷,۰۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682313چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682313

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682313

۱,۶۴۸,۰۰۰ تومان۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-681013چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-681013

چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-681013

۶۳۵,۰۰۰ تومان۶۶۷,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680313چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680313

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680313

۷۸۱,۰۰۰ تومان۸۲۰,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680223چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680223

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680223

۶۹۹,۰۰۰ تومان۷۳۴,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680123

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680123

۶۹۹,۰۰۰ تومان۷۳۴,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-681033چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-681033

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-681033

۶۳۵,۰۰۰ تومان۶۶۷,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680623

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680623

۶۳۵,۰۰۰ تومان۶۶۷,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680513

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680513

۷۸۱,۰۰۰ تومان۸۲۰,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680413چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680413

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680413

۷۸۱,۰۰۰ تومان۸۲۰,۰۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672423چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672423

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672423

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672213چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672213

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672213

۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان۱,۲۸۶,۰۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672523چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672523

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672523

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671113چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671113

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671113

۵۰۵,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671023چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671023

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671023

۵۰۵,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672313چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672313

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672313

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-671013چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-671013

چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-671013

۵۰۵,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670313چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670313

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670313

۶۲۵,۰۰۰ تومان۶۸۵,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670223چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670223

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670223

۵۷۱,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670123چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670123

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670123

۵۷۱,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ سردری بیتانور مدل آرتین Bi-671033

چراغ سردری بیتانور مدل آرتین Bi-671033

۵۰۵,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670623

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670623

۵۰۵,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670413چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670413

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670413

۶۵۲,۰۰۰ تومان۶۸۵,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670513

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670513

۶۵۲,۰۰۰ تومان۶۸۵,۰۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662423چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662423

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662423

۱,۷۵۶,۰۰۰ تومان۱,۸۴۴,۰۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662213چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662213

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662213

۱,۵۹۲,۰۰۰ تومان۱,۶۷۲,۰۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662523چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662523

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662523

۱,۷۵۶,۰۰۰ تومان۱,۸۴۴,۰۰۰ تومان
چراغ آویز بیتانور مدل رادین Bi-661013چراغ آویز بیتانور مدل رادین Bi-661013

چراغ آویز بیتانور مدل رادین Bi-661013

۶۸۸,۰۰۰ تومان۷۲۲,۰۰۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل رادین Bi-661023چراغ سرلوله بیتانور مدل رادین Bi-661023

چراغ سرلوله بیتانور مدل رادین Bi-661023

۶۸۸,۰۰۰ تومان۷۲۲,۰۰۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل رادین Bi-661113چراغ سرلوله بیتانور مدل رادین Bi-661113

چراغ سرلوله بیتانور مدل رادین Bi-661113

۶۸۸,۰۰۰ تومان۷۲۲,۰۰۰ تومان

انواع روشنایی: لوستر ، چراغ آویز ، چراغ دیواری ، چراغ سقفی ، آباژور

اهمیت نورپردازی در دکوراسیون­‌های امروزی فقط برای روشن کردن محیط نیست بلکه طراحان دکوراسیون از منابع­‌ روشنایی به عنوان یک آیتم دکوراتیو یاد می­‌کنند. لوازم روشن‌کننده منزل حتی در زمان خاموش بودن نیز جزئی از دکور جذاب خانه و یا محل کار شما خواهند بود.
با پیشرفت هر چه بیشتر تکنولوژی، پیشنهاد­ها و ایده­‌های مختلف نورپردازی در دکوراسیون نیز افزایش یافت و طراحان را برای پیشرفت در این رقابت مستلزم به طراحی­‌های جسورانه­‌تر کرد. هوم استایل کلکسیون کاملی از انواع چراغ‌ها، لوسترها، آباژورها و… را به شما ارائه می­‌دهد و همچنین در سایت آن برای هر سبک دکوراسیون یک پیشنهاد فوق­العاده وجود دارد.

از چه نوع روشنایی استفاده کنیم؟

این نوع محصولات برای هر مکانی متغیر است. دیگر مانند گذشته فقط یک لوستر سقفی برای روشن شدن محیط کافی نیست و شما باید برای هر قسمت از خانه متناسب با طراحی و دکوراسیون یک منبع روشنایی مستقل داشته باشید. برخی از این محصولات‌ها عبارتنداز:

  • آباژور: شامل آباژورهای پایه بلند، رومیزی، دکوری، چراغ مطالعه
  • روشنایی دیواری: شامل چراغ خواب و چراغ های دیواری ثابت و قابل تنظیم
  • روشنایی سقف: شامل چراغ آویز، چراغ توکار، چراغ جزیره، چراغ سقفی و انواع لوسترها
  • روشنایی محوطه و تراس: شامل چراغ فانوسی، پایه دار، خورشیدی

– آباژور

آباژور در نظر عموم مردم یک چراغ پایه­‌دار است که قسمت بالایی آن دارای یک کلاهک بوده و بیشتر جنبه­‌ی تزئینی دارد. اما آباژورها یک آیتم مناسب برای متعادل­‌سازی نور محیط محسوب می­‌شوند.
در انتخاب آباژور باید به نوع دکوراسیون و میزان نور مورد نیاز محل قرار­گیری توجه کنید. امروزه آباژورها در انواع مختلفی از طرح، مدل و رنگ برای هر سبک از دکوراسیون وجود دارند. علاوه بر آباژور­، چراغ مطالعه نیز در همین دسته قرار می­‌گیرد. چراغ مطالعه یک آیتم شیک و زیبا برای اتاق کار یا میز کار شما است.

– روشنایی دیواری

چراغ­‌های دیواری معمولا برای نورپردازی اصلی استفاده نمی­‌شوند و کاربرد آن­‌ها برای ایجاد نور در یک نقطه است. از زمان­‌های بسیار دور نیز روشنایی دیواری به وسیله شمع­‌ها و مشعل­‌ها انجام می­‌شده است. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی چراغ‌­ها و لامپ­‌های دیواری جای آن­‌ها را گرفته­‌اند. بسته به سبک و نوع دکوراسیون محل مورد نظر، انواع مختلفی از چراغ دیواری وجود دارد.

– روشنایی سقفی

شناخته­‌شده­‌ترین مدل روشنایی برای فضاهای داخلی روشنایی سقفی است که در واقع همان لامپ­‌ها و لوسترهایی است که به عنوان روشن کننده محیط می­‌شناسیم. انواع متفاوتی از چراغ­‌ها و لوستر­های سقفی فضایی بسیار زیبا و شیک برای خانه­‌ی شما به ارمغان می‌­آورند.

– روشنایی محوطه و تراس

در دکوراسیون جدید طرحی‌­‌های تازه‌ را برای روشن شدن فضای بیرونی خانه فراموش نکنید. شما می‌توانید به راحتی و با استفاده از چند ایده بهترین فضا را برای محیط بیرونی خانه­‌ی خود ایجاد کنید.

چند نکته کوتاه برای نورپردازی

  • لوازم روشن‌کننده منزل بسیار متنوع‌اند. دیگر روشنایی سقفی به تنهایی کافی نیست و باید برای همه­‌ی نقاط از منابع روشن‌کننده استفاده شود.
  • دیوارکوب­‌ها و آباژورها را حتما در دکوراسیون خود قرار دهید.
  • در ترندهای جدید دکوراسیون، نورپردازی مخفی را جدی بگیرید.
  • در هر فضا حداقل از دو نوع منبع متفاوت نور استفاده کنید؛ برای مثال یک دیوارکوب و یک چراغ سقفی.