روشنایی

فیلتر کردن
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692423چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692423

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692423

۲,۳۸۴,۵۲۵ تومان۲,۴۹۹,۶۴۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692213چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692213

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692213

۲,۱۷۸,۳۳۰ تومان۲,۲۸۷,۱۲۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692523چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692523

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692523

۲,۳۸۴,۵۲۵ تومان۲,۴۹۹,۶۴۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692313چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692313

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692313

۲,۳۸۴,۵۲۵ تومان۲,۵۰۳,۴۳۵ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691023چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691023

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691023

۹۵۰,۰۱۵ تومان۹۹۸,۰۸۵ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691113چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691113

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691113

۹۵۰,۰۱۵ تومان۹۹۸,۰۸۵ تومان
چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-691013

چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-691013

۹۵۰,۰۱۵ تومان۹۹۸,۰۸۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690313

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690313

۱,۱۳۸,۵۰۰ تومان۱,۱۹۵,۴۲۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690223

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690223

۱,۰۳۴,۷۷۰ تومان۱,۰۸۷,۹۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690123

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690123

۱,۰۳۴,۷۷۰ تومان۱,۰۸۷,۹۰۰ تومان
چراغ سردری بیتانور مدل آرتین Bi-691033

چراغ سردری بیتانور مدل آرتین Bi-691033

۹۵۰,۰۱۵ تومان۹۹۸,۰۸۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690623

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690623

۹۵۰,۰۱۵ تومان۹۹۸,۰۸۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690413

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690413

۱,۱۳۸,۵۰۰ تومان۱,۱۹۵,۴۲۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690513

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690513

۱,۱۳۸,۵۰۰ تومان۱,۱۹۵,۴۲۵ تومان
چراغ پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682423چراغ پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682423

چراغ پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682423

۲,۰۸۴,۷۲۰ تومان۲,۱۸۸,۴۵۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682213چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682213

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682213

۱,۸۷۸,۵۲۵ تومان۱,۹۷۲,۱۳۵ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682523چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682523

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682523

۲,۰۸۴,۷۲۰ تومان۲,۱۸۸,۴۵۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681023چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681023

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681023

۸۰۳,۲۷۵ تومان۸۴۳,۷۵۵ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681113چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681113

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681113

۸۰۳,۲۷۵ تومان۸۴۳,۷۵۵ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682313چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682313

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682313

۲,۰۸۴,۷۲۰ تومان۲,۱۸۸,۴۵۰ تومان
چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-681013چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-681013

چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-681013

۸۰۳,۲۷۵ تومان۸۴۳,۷۵۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680313چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680313

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680313

۹۸۷,۹۶۵ تومان۱,۰۳۷,۳۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680223چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680223

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680223

۸۸۴,۲۳۵ تومان۹۲۸,۵۱۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680123

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680123

۸۸۴,۲۳۵ تومان۹۲۸,۵۱۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-681033چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-681033

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-681033

۸۰۳,۲۷۵ تومان۸۴۳,۷۵۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680623

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680623

۸۰۳,۲۷۵ تومان۸۴۳,۷۵۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680513

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680513

۹۸۷,۹۶۵ تومان۱,۰۳۷,۳۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680413چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680413

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680413

۹۸۷,۹۶۵ تومان۱,۰۳۷,۳۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672423چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672423

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672423

۱,۷۵۸,۳۵۰ تومان۱,۸۴۶,۹۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672213چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672213

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672213

۱,۵۴۹,۶۲۵ تومان۱,۶۲۶,۷۹۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672523چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672523

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672523

۱,۷۵۸,۳۵۰ تومان۱,۸۴۶,۹۰۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671113چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671113

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671113

۶۳۸,۸۲۵ تومان۶۷۰,۴۵۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671023چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671023

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671023

۶۳۸,۸۲۵ تومان۶۷۰,۴۵۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672313چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672313

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672313

۱,۵۹۸,۵۰۰ تومان۱,۷۵۸,۳۵۰ تومان
چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-671013چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-671013

چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-671013

۶۳۸,۸۲۵ تومان۶۷۰,۴۵۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670313چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670313

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670313

۷۹۰,۶۲۵ تومان۸۶۶,۵۲۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670223چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670223

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670223

۷۲۲,۳۱۵ تومان۷۵۹,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670123چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670123

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670123

۷۲۲,۳۱۵ تومان۷۵۹,۰۰۰ تومان
چراغ سردری بیتانور مدل آرتین Bi-671033

چراغ سردری بیتانور مدل آرتین Bi-671033

۶۳۸,۸۲۵ تومان۶۷۰,۴۵۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670623

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670623

۶۳۸,۸۲۵ تومان۶۷۰,۴۵۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670413چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670413

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670413

۸۲۴,۷۸۰ تومان۸۶۶,۵۲۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670513

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-670513

۸۲۴,۷۸۰ تومان۸۶۶,۵۲۵ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662423چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662423

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662423

۲,۲۲۱,۳۴۰ تومان۲,۳۳۲,۶۶۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662213چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662213

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662213

۲,۰۱۳,۸۸۰ تومان۲,۱۱۵,۰۸۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662523چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662523

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل رادین Bi-662523

۲,۲۲۱,۳۴۰ تومان۲,۳۳۲,۶۶۰ تومان
چراغ آویز بیتانور مدل رادین Bi-661013چراغ آویز بیتانور مدل رادین Bi-661013

چراغ آویز بیتانور مدل رادین Bi-661013

۸۷۰,۳۲۰ تومان۹۱۳,۳۳۰ تومان

انواع روشنایی: لوستر ، چراغ آویز ، چراغ دیواری ، چراغ سقفی ، آباژور

اهمیت نورپردازی در دکوراسیون­‌های امروزی فقط برای روشن کردن محیط نیست بلکه طراحان دکوراسیون از منابع­‌ روشنایی به عنوان یک آیتم دکوراتیو یاد می­‌کنند. لوازم روشن‌کننده منزل حتی در زمان خاموش بودن نیز جزئی از دکور جذاب خانه و یا محل کار شما خواهند بود.
با پیشرفت هر چه بیشتر تکنولوژی، پیشنهاد­ها و ایده­‌های مختلف نورپردازی در دکوراسیون نیز افزایش یافت و طراحان را برای پیشرفت در این رقابت مستلزم به طراحی­‌های جسورانه­‌تر کرد. هوم استایل کلکسیون کاملی از انواع چراغ‌ها، لوسترها، آباژورها و… را به شما ارائه می­‌دهد و همچنین در سایت آن برای هر سبک دکوراسیون یک پیشنهاد فوق­العاده وجود دارد.

از چه نوع روشنایی استفاده کنیم؟

این نوع محصولات برای هر مکانی متغیر است. دیگر مانند گذشته فقط یک لوستر سقفی برای روشن شدن محیط کافی نیست و شما باید برای هر قسمت از خانه متناسب با طراحی و دکوراسیون یک منبع روشنایی مستقل داشته باشید. برخی از این محصولات‌ها عبارتنداز:

  • آباژور: شامل آباژورهای پایه بلند، رومیزی، دکوری، چراغ مطالعه
  • روشنایی دیواری: شامل چراغ خواب و چراغ های دیواری ثابت و قابل تنظیم
  • روشنایی سقف: شامل چراغ آویز، چراغ توکار، چراغ جزیره، چراغ سقفی و انواع لوسترها
  • روشنایی محوطه و تراس: شامل چراغ فانوسی، پایه دار، خورشیدی

– آباژور

آباژور در نظر عموم مردم یک چراغ پایه­‌دار است که قسمت بالایی آن دارای یک کلاهک بوده و بیشتر جنبه­‌ی تزئینی دارد. اما آباژورها یک آیتم مناسب برای متعادل­‌سازی نور محیط محسوب می­‌شوند.
در انتخاب آباژور باید به نوع دکوراسیون و میزان نور مورد نیاز محل قرار­گیری توجه کنید. امروزه آباژورها در انواع مختلفی از طرح، مدل و رنگ برای هر سبک از دکوراسیون وجود دارند. علاوه بر آباژور­، چراغ مطالعه نیز در همین دسته قرار می­‌گیرد. چراغ مطالعه یک آیتم شیک و زیبا برای اتاق کار یا میز کار شما است.

– روشنایی دیواری

چراغ­‌های دیواری معمولا برای نورپردازی اصلی استفاده نمی­‌شوند و کاربرد آن­‌ها برای ایجاد نور در یک نقطه است. از زمان­‌های بسیار دور نیز روشنایی دیواری به وسیله شمع­‌ها و مشعل­‌ها انجام می­‌شده است. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی چراغ‌­ها و لامپ­‌های دیواری جای آن­‌ها را گرفته­‌اند. بسته به سبک و نوع دکوراسیون محل مورد نظر، انواع مختلفی از چراغ دیواری وجود دارد.

– روشنایی سقفی

شناخته­‌شده­‌ترین مدل روشنایی برای فضاهای داخلی روشنایی سقفی است که در واقع همان لامپ­‌ها و لوسترهایی است که به عنوان روشن کننده محیط می­‌شناسیم. انواع متفاوتی از چراغ­‌ها و لوستر­های سقفی فضایی بسیار زیبا و شیک برای خانه­‌ی شما به ارمغان می‌­آورند.

– روشنایی محوطه و تراس

در دکوراسیون جدید طرحی‌­‌های تازه‌ را برای روشن شدن فضای بیرونی خانه فراموش نکنید. شما می‌توانید به راحتی و با استفاده از چند ایده بهترین فضا را برای محیط بیرونی خانه­‌ی خود ایجاد کنید.

چند نکته کوتاه برای نورپردازی

  • لوازم روشن‌کننده منزل بسیار متنوع‌اند. دیگر روشنایی سقفی به تنهایی کافی نیست و باید برای همه­‌ی نقاط از منابع روشن‌کننده استفاده شود.
  • دیوارکوب­‌ها و آباژورها را حتما در دکوراسیون خود قرار دهید.
  • در ترندهای جدید دکوراسیون، نورپردازی مخفی را جدی بگیرید.
  • در هر فضا حداقل از دو نوع منبع متفاوت نور استفاده کنید؛ برای مثال یک دیوارکوب و یک چراغ سقفی.