ابزار پیش ساخته نما

فیلتر کردن

فیلتر کردن
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل ساحلتایل بتن اکسپوز مدل ساحل

تایل بتن اکسپوز مدل ساحل

۲۵۲,۴۵۰ تومان۱,۱۱۵,۶۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل چشمهتایل بتن اکسپوز مدل چشمه

تایل بتن اکسپوز مدل چشمه

۳۱۸,۷۵۰ تومان۱,۱۹۷,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل حصیرتایل بتن اکسپوز مدل حصیر

تایل بتن اکسپوز مدل حصیر

۳۱۸,۷۵۰ تومان۱,۱۹۷,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل نگارتایل بتن اکسپوز مدل نگار

تایل بتن اکسپوز مدل نگار

۳۱۸,۷۵۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل سپیدارتایل بتن اکسپوز مدل سپیدار

تایل بتن اکسپوز مدل سپیدار

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۷۱,۷۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل چینهتایل بتن اکسپوز مدل چینه

تایل بتن اکسپوز مدل چینه

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل موجتایل بتن اکسپوز مدل موج

تایل بتن اکسپوز مدل موج

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل آبشارتایل بتن اکسپوز مدل آبشار

تایل بتن اکسپوز مدل آبشار

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل چکادتایل بتن اکسپوز مدل چکاد

تایل بتن اکسپوز مدل چکاد

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۷۱,۷۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل لاریزتایل بتن اکسپوز مدل لاریز

تایل بتن اکسپوز مدل لاریز

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل گیلانتایل بتن اکسپوز مدل گیلان

تایل بتن اکسپوز مدل گیلان

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل آرامتایل بتن اکسپوز مدل آرام

تایل بتن اکسپوز مدل آرام

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL183

ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL183

۲۶۱,۳۷۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL156

ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL156

۶۳۴,۹۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL153

ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL153

۲۳۲,۰۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL158

ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL158

۷۱۷,۸۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL152

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL152

۸۶۴,۴۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما محراب سیمانی مدل EL155ابزار پیش ساخته نما محراب سیمانی مدل EL155

ابزار پیش ساخته نما محراب سیمانی مدل EL155

۹,۴۸۵,۴۶۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما نرده سیمانی مدل EL172ابزار پیش ساخته نما نرده سیمانی مدل EL172

ابزار پیش ساخته نما نرده سیمانی مدل EL172

۶۳۴,۹۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL102

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL102

۵۲۵,۳۰۰ تومان۷۰۸,۹۰۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL116

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL116

۸۷۹,۷۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL127

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL127

۱,۳۸۲,۱۰۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL121

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL121

۱۹,۹۶۷,۷۷۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL130

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL130

۱,۹۹۷,۹۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL123

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL123

۲۵۱,۱۷۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL126

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL126

۴۹۸,۵۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL131

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL131

۷۱۷,۸۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL125

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL125

۴۶۷,۹۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL122

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL122

۳۰۲,۱۷۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL126

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL126

۴۹۸,۵۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL100ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL100

ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL100

۵۴۸,۲۵۰ تومان۸۲۲,۳۷۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL136

ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL136

۸۴۵,۳۲۵ تومان۱,۴۸۶,۶۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL144

ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL144

۱,۲۴۵,۶۷۵ تومان۱,۹۴۳,۱۰۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما پاستون سیمانی مدل EL103

ابزار پیش ساخته نما پاستون سیمانی مدل EL103

۶۱۷,۱۰۰ تومان۸۹۱,۲۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما پاستون سیمانی مدل EL110 – EL111ابزار پیش ساخته نما پاستون سیمانی مدل EL110 – EL111

ابزار پیش ساخته نما پاستون سیمانی مدل EL110 – EL111

۷۱۴,۰۰۰ تومان۷۶۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما پاستون سیمانی مدل EL161

ابزار پیش ساخته نما پاستون سیمانی مدل EL161

۶۸۵,۹۵۰ تومان۱,۲۵۷,۱۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL168

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL168

۹۵۴,۹۷۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL170

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL170

۱,۶۷۹,۱۷۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL163

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL163

۳,۲۹۳,۳۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL133

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL133

۳,۵۶۷,۴۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL134

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL134

۱۳,۶۰۹,۳۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL135ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL135

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL135

۱,۳۷۷,۰۰۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL128

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL128

۱,۱۹۷,۲۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL129

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL129

۱,۰۴۴,۲۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL186

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL186

۴,۰۲۵,۱۷۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL182

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL182

۷۵۴,۸۰۰ تومان۱,۲۵۷,۱۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما تاج قاب سیمانی مدل EL132

ابزار پیش ساخته نما تاج قاب سیمانی مدل EL132

۳۳۰,۲۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما تاج قاب سیمانی مدل EL197

ابزار پیش ساخته نما تاج قاب سیمانی مدل EL197

۳۳۰,۲۲۵ تومان

استفاده از ابزار نما در طراحی داخلی و خارجی کاربرد فراوانی دارد. امروزه زیبایی و توجه به دکوراتیو داخلی ساختمان ها از اهمیت بالایی برخوردار است که با تغییرات جزئی و کوچک، می‌توان این مهم را اجرا نمود. یکی از تکنیک های مفید در این راستا، استفاده از ابزار نما و متعلقات آن می باشد. این محصول دارای پتانسیل بالایی در افزایش بازدهی و زیبایی نما است.

به عنوان مثال استفاده از سقف های کاذب و کناف، گزینه مناسبی برای پوشاندن فضای سقف می باشد که امروزه در بین متریال های مشابه محبوبیت بیشتری نیز دارند.

 برای افزایش بازدهی این محصولات، می‌توان از ابزار نما مشابه مانند گچ بری های از پیش ساخته نیز استفاده نمود. در گذشته برای ایجاد طرح و زیبایی سقف و دیوار، از هنر کشته کاری گچ بهره می گرفتند که با توجه به سختی و زمان بر بودن این هنر، مشقت های فراوانی را نیز به همراه داشت.

به عنوان مثال می توانید از گچ بری های از پیش ساخته شده، به عنوان تاج قاب در نمای دیوار ها و راهرو استفاده کنید.

نمای ساختمان، در واقع بیانگر سازه و اسلوب آن می باشد؛ بنابراین توجه به نما و زیبایی آن، تاثیر بسزایی در جلب توجه و اثر گذاری ساختمان دارد.

ابزار نما و ایجاد سبک های گوناگون معماری

یکی از موارد مهم در ایجاد و تولید سبک معماری، استفاده از متریال ها و ابزار نما مربوط به آن می باشد؛ به عنوان مثال استفاده از ابزار گچی مدل F218 با پایه گچ پلیمری، در ایجاد نماهای رومی و باستانی مشابه آن اثر گذار است. همچنین از نمونه های از پیش ساخته ستون و سرستون، به عنوان متریال تزیینی در نمای داخلی ساختمان استفاده می گردد که نماد استقامت نیز می باشند.

یکی دیگر از موارد استفاده از ابزار نما، در نمای خارجی ساختمان ها است. قاب پنجره، یکی از نمونه های این دسته از محصولات بوده که معمولا از جنس سنگ مهندسی شده و اقلام آن تولید می گردد. لازم به ذکر است که استفاده از این محصولات در ساخت قاب پنجره، سبب زیبایی و شکوه هر چه بیشتر آن خواهد شد.

همچنین ساختار سنگ استفاده شده در قاب پنجره و ابزار نما مربوط به آن، سازگاری بالایی در اقلیم های گوناگون داشته که از نکات حائز اهمیت در انتخاب این گونه محصولات می باشد.

کاربرد ابزار نما در طراحی داخلی و خارجی

 ابزار نما و نمونه های پیش ساخته انواع گوناگونی دارند که می توان به سرتاج قاب، ستون و سرستون، قاب پنجره و غیره اشاره کرد. با توجه به چیدمان درون منزل، استفاده از هر یک از ابزار نماها جایگاه ویژه خود را دارد. معمولاً در ساخت ابزارهای پیش ساخته، از الیاف پلیمری بهره می گیرند که سبب تداوم و مقاومت نسبی آن نیز می شود. این محصولات پس از نصب، نیازی به رنگ آمیزی نداشته و رنگ پایداری خواهند داشت.

یکی دیگر از نمونه های ابزار نما، ابزار نور مخفی است که سبب حفظ سیم‌کشی و پوشش دهی آن می گردد. این گونه محصولات با تاثیر در امر نورپردازی، سبب زیبایی و جلوه داخلی ساختمان ها می شوند. در حقیقت ابزار نما و محصولات از پیش ساخته شده، تاثیر چشم گیری در بهبود و زیبایی ساختمان ها دارند که با توجه به قیمت مناسب، کاملا مقرون به صرفه نیز می‌باشند.

چرا هوم استایل را انتخاب کنیم؟

فروشگاه هوم استایل با تضمین اصالت کالا و ارسال به سراسر ایران، به شما حس خریدی مطمئن را هدیه داده می دهد. همچنین محصولات هوم استایل، با بهترین قیمت و مطابق با قیمت کارخانه خدمت مشتریان عزیز نیز عرضه می گردد.

همین حالا جهت زیباسازی منزل و یا محل کار خود، این محصول را از فروشگاه هوم استایل سفارش دهید. فراموش نکنید که در صورت نیاز به مشاوره، می توانید از طریق شماره های موجو در صفحه تماس با ما، با مشاوران و کارشناسان هوم استایل تماس حاصل فرمایید.

سوالات متداول

1 – استفاده از ابزار نما در چه سازه هایی قابل قبول و رایج می باشد؟

استفاده از این گونه محصولات محدودیتی نداشته و در ساختمان های نوساز و یا بازسازی شده قابل استفاده است.

2 – نحوه نصب این گونه محصولات به چه صورت می باشد؟

نصب این اقلام به راحتی توسط چسب مخصوص، امکان پذیر بوده و نیازی به زیرسازی و آماده کردن بستر نیست.

3 – ابزار نما ها در نمای داخلی ساختمان چه کاربردی دارند؟

این محصولات به عنوان نمونه های از پیش ساخته برای پوشش سقف، دیوار ها، انواع گچ بری و ابزار نور مخفی قابل استفاده هستند.

4 آیا ابزارنما در امر نورپردازی موثر است؟

بله؛ این گونه محصولات با تاثیر در امر نورپردازی، سبب زیبایی و جلوه داخلی ساختمان ها می شوند.