اجزای ساختمان

فیلتر کردن

فیلتر کردن

تایل بتن اکسپوز مدل ساحل

۲۵۲,۴۵۰ تومان۱,۱۱۵,۶۲۵ تومان

تایل بتن اکسپوز مدل چشمه

۳۱۸,۷۵۰ تومان۱,۱۹۷,۲۲۵ تومان

تایل بتن اکسپوز مدل حصیر

۳۱۸,۷۵۰ تومان۱,۱۹۷,۲۲۵ تومان

تایل بتن اکسپوز مدل نگار

۳۱۸,۷۵۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان

تایل بتن اکسپوز مدل سپیدار

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۷۱,۷۲۵ تومان

تایل بتن اکسپوز مدل چینه

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان

تایل بتن اکسپوز مدل موج

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان

تایل بتن اکسپوز مدل آبشار

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان

تایل بتن اکسپوز مدل چکاد

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۷۱,۷۲۵ تومان

تایل بتن اکسپوز مدل لاریز

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان

تایل بتن اکسپوز مدل گیلان

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان

تایل بتن اکسپوز مدل آرام

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان

بلوک سبک سه جداره عرض 10 ارس

۱۲,۰۰۰ تومان

بلوک لیکا سقفی سه جداره عرض 20 ارس

۲۷,۰۰۰ تومان

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL152

۸۶۴,۴۵۰ تومان

ابزار پیش ساخته نما محراب سیمانی مدل EL155

۹,۴۸۵,۴۶۵ تومان

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F296

۱,۴۶۶,۲۵۰ تومان

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F295

۱۵۱,۷۲۵ تومان

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F294

۱۵۱,۷۲۵ تومان

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F293

۱۵۱,۷۲۵ تومان

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F292

۷۶,۵۰۰ تومان

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F291

۹۱,۸۰۰ تومان

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL127

۱,۳۸۲,۱۰۰ تومان

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL121

۱۹,۹۶۷,۷۷۵ تومان

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL130

۱,۹۹۷,۹۲۵ تومان

ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL144

۱,۲۴۵,۶۷۵ تومان۱,۹۴۳,۱۰۰ تومان