اجزای ساختمان

فیلتر کردن

فیلتر کردن
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل ساحلتایل بتن اکسپوز مدل ساحل

تایل بتن اکسپوز مدل ساحل

۲۵۲,۴۵۰ تومان۱,۱۱۵,۶۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل چشمهتایل بتن اکسپوز مدل چشمه

تایل بتن اکسپوز مدل چشمه

۳۱۸,۷۵۰ تومان۱,۱۹۷,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل حصیرتایل بتن اکسپوز مدل حصیر

تایل بتن اکسپوز مدل حصیر

۳۱۸,۷۵۰ تومان۱,۱۹۷,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل نگارتایل بتن اکسپوز مدل نگار

تایل بتن اکسپوز مدل نگار

۳۱۸,۷۵۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل سپیدارتایل بتن اکسپوز مدل سپیدار

تایل بتن اکسپوز مدل سپیدار

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۷۱,۷۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل چینهتایل بتن اکسپوز مدل چینه

تایل بتن اکسپوز مدل چینه

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل موجتایل بتن اکسپوز مدل موج

تایل بتن اکسپوز مدل موج

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل آبشارتایل بتن اکسپوز مدل آبشار

تایل بتن اکسپوز مدل آبشار

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل چکادتایل بتن اکسپوز مدل چکاد

تایل بتن اکسپوز مدل چکاد

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۷۱,۷۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل لاریزتایل بتن اکسپوز مدل لاریز

تایل بتن اکسپوز مدل لاریز

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل گیلانتایل بتن اکسپوز مدل گیلان

تایل بتن اکسپوز مدل گیلان

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان
تخفیف
تایل بتن اکسپوز مدل آرامتایل بتن اکسپوز مدل آرام

تایل بتن اکسپوز مدل آرام

۲۸۰,۵۰۰ تومان۱,۱۴۶,۲۲۵ تومان
تخفیف
بلوک لیکا ته پر توخالی چهارجداره عرض 19 ارس
تخفیف
بلوک لیکا ته پر توخالی سه جداره عرض 14.5 ارس

بلوک لیکا ته پر توخالی سه جداره عرض 14.5 ارس

۱۶,۰۰۰ تومان
تخفیف
بلوک لیکا ته پر توخالی چهار جداره عرض 15 ارس
تخفیف
بلوک سنگین ته پر توخالی دوجداره عرض 20 ارس

بلوک سنگین ته پر توخالی دوجداره عرض 20 ارس

۱۸,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰ تومان
تخفیف
بلوک سبک سه جداره عرض 10 ارس

بلوک سبک سه جداره عرض 10 ارس

۱۲,۰۰۰ تومان
تخفیف
بلوک لیکا سقفی سه جداره عرض 20 ارس

بلوک لیکا سقفی سه جداره عرض 20 ارس

۲۷,۰۰۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL183

ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL183

۲۶۱,۳۷۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL156

ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL156

۶۳۴,۹۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL153

ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL153

۲۳۲,۰۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL158

ابزار پیش ساخته نما تزیینات سیمانی مدل EL158

۷۱۷,۸۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL152

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL152

۸۶۴,۴۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما محراب سیمانی مدل EL155ابزار پیش ساخته نما محراب سیمانی مدل EL155

ابزار پیش ساخته نما محراب سیمانی مدل EL155

۹,۴۸۵,۴۶۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما نرده سیمانی مدل EL172ابزار پیش ساخته نما نرده سیمانی مدل EL172

ابزار پیش ساخته نما نرده سیمانی مدل EL172

۶۳۴,۹۵۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F296

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F296

۱,۴۶۶,۲۵۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F295ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F295

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F295

۱۵۱,۷۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F294ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F294

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F294

۱۵۱,۷۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F293

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F293

۱۵۱,۷۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F292

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F292

۷۶,۵۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F291ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F291

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F291

۹۱,۸۰۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL102

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL102

۵۲۵,۳۰۰ تومان۷۰۸,۹۰۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL116

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL116

۸۷۹,۷۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL127

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL127

۱,۳۸۲,۱۰۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL121

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL121

۱۹,۹۶۷,۷۷۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL130

ابزار پیش ساخته نما سرستون سیمانی مدل EL130

۱,۹۹۷,۹۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL123

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL123

۲۵۱,۱۷۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL126

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL126

۴۹۸,۵۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL131

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL131

۷۱۷,۸۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL125

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL125

۴۶۷,۹۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL122

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL122

۳۰۲,۱۷۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL126

ابزار پیش ساخته نما کربل سیمانی مدل EL126

۴۹۸,۵۲۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL100ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL100

ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL100

۵۴۸,۲۵۰ تومان۸۲۲,۳۷۵ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL136

ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL136

۸۴۵,۳۲۵ تومان۱,۴۸۶,۶۵۰ تومان
تخفیف
ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL144

ابزار پیش ساخته نما بدنه ستون سیمانی مدل EL144

۱,۲۴۵,۶۷۵ تومان۱,۹۴۳,۱۰۰ تومان