اجزای ساختمان

فیلتر کردن

فیلتر کردن
چسب بتن پارسیک

چسب بتن پارسیک

۱۲۶,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان
عایق رطوبتی دوجزئی پارسیک

عایق رطوبتی دوجزئی پارسیک

۱۴۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F160

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F160

۳۴,۴۸۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F337

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F337

۲۹,۴۵۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F333

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F333

۷۹,۹۹۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F331

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F331

۲۴,۱۳۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F328

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F328

۲۴,۱۳۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F326

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F326

۲۷,۶۴۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F325

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F325

۲۴,۱۳۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F323

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F323

۲۵,۸۴۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F318

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F318

۲۷,۶۴۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F317

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F317

۲۲,۶۱۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F252

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F252

۱۴۱,۱۷۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F236

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F236

۷۷,۹۹۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F230

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F230

۲۶۵,۸۱۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی دکوراتیو فرسان مدل F218

ابزار گچی دکوراتیو فرسان مدل F218

۱۲۰,۷۴۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F210

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F210

۲۹,۴۵۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F209

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F209

۲۹,۴۵۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F204

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F204

۲۶۳,۵۳۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F202

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F202

۲۹,۴۵۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F196

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F196

۱۸۲,۰۲۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F185

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F185

۳۴۷,۳۲۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F181

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F181

۳۴۷,۳۲۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F175

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F175

۷۵,۹۰۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F174

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F174

۷۵,۹۰۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F171ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F171

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F171

۷۵,۹۰۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F172

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F172

۷۵,۹۰۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F169

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F169

۷۵,۹۰۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F168

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F168

۳۶,۱۹۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F167

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F167

۳۴,۴۸۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F166

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F166

۲۷,۶۴۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F164

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F164

۱۶۳,۶۸۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F161

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F161

۲۷,۶۴۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو فرسان مدل F159ابزار دکوراتیو فرسان مدل F159

ابزار دکوراتیو فرسان مدل F159

۹۲,۲۴۵ تومان۱۵۳,۵۲۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F156ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F156

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F156

۷۵,۹۰۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F150

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F150

۱۹۴,۲۷۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F149

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F149

۱۳۳,۱۹۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو فرسان مدل F148

ابزار دکوراتیو فرسان مدل F148

۱۳۳,۱۹۰ تومان۲۰۲,۴۴۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F147

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F147

۱۳۳,۱۹۰ تومان۱۷۳,۹۴۵ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو فرسان مدل F145

ابزار دکوراتیو فرسان مدل F145

۷۷,۹۹۵ تومان۱۱۲,۶۷۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F137

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F137

۷۹,۹۹۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F135ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F135

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F135

۲۱۴,۷۰۰ تومان
تخفیف
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F134

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F134

۲۸۶,۲۳۵ تومان