جکوزی

فیلتر کردن

فیلتر کردن
جکوزی تنسر مدل T 308جکوزی تنسر مدل T 308

جکوزی تنسر مدل T 308

۱۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان۳۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
جکوزی دو نفره تنسر مدل T 307جکوزی دو نفره تنسر مدل T 307

جکوزی دو نفره تنسر مدل T 307

۱۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان۳۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
جکوزی دو نفره تنسر مدل T 306جکوزی دو نفره تنسر مدل T 306

جکوزی دو نفره تنسر مدل T 306

۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۱۸,۰۰۰ تومان
جکوزی دو نفره تنسر مدل T 305جکوزی دو نفره تنسر مدل T 305

جکوزی دو نفره تنسر مدل T 305

۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
جکوزی دو نفره تنسر مدل T 304جکوزی دو نفره تنسر مدل T 304

جکوزی دو نفره تنسر مدل T 304

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان
جکوزی ۳ نفره تنسر مدل توکار مسقف T 303

جکوزی ۳ نفره تنسر مدل توکار مسقف T 303

۶۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان۷۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان
جکوزی سه نفره تنسر مدل T 303جکوزی سه نفره تنسر مدل T 303

جکوزی سه نفره تنسر مدل T 303

۱۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان۳۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
جکوزی دو نفره تنسر مدل T 302جکوزی دو نفره تنسر مدل T 302

جکوزی دو نفره تنسر مدل T 302

۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۹۵,۰۰۰ تومان
جکوزی دو نفره تنسر مدل T 301جکوزی دو نفره تنسر مدل T 301

جکوزی دو نفره تنسر مدل T 301

۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 207جکوزی تنسر مدل T 207

جکوزی تنسر مدل T 207

۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۳۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 206جکوزی تنسر مدل T 206

جکوزی تنسر مدل T 206

۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۳۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 205جکوزی تنسر مدل T 205

جکوزی تنسر مدل T 205

۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۳۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 204جکوزی تنسر مدل T 204

جکوزی تنسر مدل T 204

۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان۳۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
جکوزی دو نفره تنسر مدل T 203جکوزی دو نفره تنسر مدل T 203

جکوزی دو نفره تنسر مدل T 203

۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
جکوزی دو نفره تنسر مدل T 202جکوزی دو نفره تنسر مدل T 202

جکوزی دو نفره تنسر مدل T 202

۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
جکوزی دو نفره تنسر مدل T 201جکوزی دو نفره تنسر مدل T 201

جکوزی دو نفره تنسر مدل T 201

۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 117جکوزی تنسر مدل T 117

جکوزی تنسر مدل T 117

۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان۳۰,۰۵۵,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 116جکوزی تنسر مدل T 116

جکوزی تنسر مدل T 116

۶,۴۱۰,۰۰۰ تومان۲۸,۵۱۵,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 115جکوزی تنسر مدل T 115

جکوزی تنسر مدل T 115

۷,۱۲۵,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 114جکوزی تنسر مدل T 114

جکوزی تنسر مدل T 114

۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 113جکوزی تنسر مدل T 113

جکوزی تنسر مدل T 113

۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان۲۸,۳۶۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 112جکوزی تنسر مدل T 112

جکوزی تنسر مدل T 112

۶,۹۲۵,۰۰۰ تومان۲۹,۰۸۵,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 111جکوزی تنسر مدل T 111

جکوزی تنسر مدل T 111

۶,۹۲۵,۰۰۰ تومان۲۸,۹۵۵,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 110جکوزی تنسر مدل T 110

جکوزی تنسر مدل T 110

۶,۴۱۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۶۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 109جکوزی تنسر مدل T 109

جکوزی تنسر مدل T 109

۸,۵۸۵,۰۰۰ تومان۳۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 108جکوزی تنسر مدل T 108

جکوزی تنسر مدل T 108

۷,۴۵۵,۰۰۰ تومان۲۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 107جکوزی تنسر مدل T 107

جکوزی تنسر مدل T 107

۷,۴۵۵,۰۰۰ تومان۳۰,۱۸۵,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 106جکوزی تنسر مدل T 106

جکوزی تنسر مدل T 106

۷,۴۵۵,۰۰۰ تومان۲۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 105جکوزی تنسر مدل T 105

جکوزی تنسر مدل T 105

۸,۸۹۵,۰۰۰ تومان۳۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 104جکوزی تنسر مدل T 104

جکوزی تنسر مدل T 104

۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 103جکوزی تنسر مدل T 103

جکوزی تنسر مدل T 103

۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 102جکوزی تنسر مدل T 102

جکوزی تنسر مدل T 102

۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان۳۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T 101جکوزی تنسر مدل T 101

جکوزی تنسر مدل T 101

۸,۰۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T002جکوزی تنسر مدل T002

جکوزی تنسر مدل T002

۴,۴۸۵,۰۰۰ تومان۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جکوزی تنسر مدل T001جکوزی تنسر مدل T001

جکوزی تنسر مدل T001

۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان۱۴,۳۶۵,۰۰۰ تومان
وان و جکوزی لادر مدل ۷۳۰وان و جکوزی لادر مدل ۷۳۰

وان و جکوزی لادر مدل ۷۳۰

۶,۲۶۴,۰۰۰ تومان۲۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان
وان و جکوزی لادر مدل ۲۱۲وان و جکوزی لادر مدل ۲۱۲

وان و جکوزی لادر مدل ۲۱۲

۱۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان۲۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۱۸۸وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۱۸۸

وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۱۸۸

۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
وان و جکوزی چهارنفره لادر مدل ۱۱۱وان و جکوزی چهارنفره لادر مدل ۱۱۱

وان و جکوزی چهارنفره لادر مدل ۱۱۱

۳۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان۳۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان
وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۳۲۰وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۳۲۰

وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۳۲۰

۹,۷۶۶,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۱۷۷وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۱۷۷

وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۱۷۷

۲۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۶۸,۰۰۰ تومان
وان و جکوزی سه نفره لادر مدل ۵۱۰وان و جکوزی سه نفره لادر مدل ۵۱۰

وان و جکوزی سه نفره لادر مدل ۵۱۰

۲۶,۱۱۰,۰۰۰ تومان۳۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
وان و جکوزی آماده لادر مدل ۷۶۷وان و جکوزی آماده لادر مدل ۷۶۷

وان و جکوزی آماده لادر مدل ۷۶۷

۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان۲۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
وان و جکوزی لادر مدل ۷۷۰وان و جکوزی لادر مدل ۷۷۰

وان و جکوزی لادر مدل ۷۷۰

۸,۸۳۲,۰۰۰ تومان۲۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان
وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۳۳۷وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۳۳۷

وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۳۳۷

۱۰,۷۲۳,۰۰۰ تومان۲۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
وان و جکوزی لادر مدل ۴۱۷وان و جکوزی لادر مدل ۴۱۷

وان و جکوزی لادر مدل ۴۱۷

۲۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان۲۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
وان و جکوزی لادر مدل ۴۱۰وان و جکوزی لادر مدل ۴۱۰

وان و جکوزی لادر مدل ۴۱۰

۲۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جکوزی یکی از محصولات مدرن و پیشرفته در میان سایر لوازم بهداشتی می باشد که در دیزاین حمام مستر جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این محصول در انواع گوناگونی ارائه شده که فاکتورهای اصلی یکسانی دارند. ساختار جکوزی به گونه‌ای است که مشابه به وان آب گرم، همراه با حرکات متناوب آب است.

حرکات آب ناشی از پمپاژ موتور و پمپ آب می باشد که در راستای تخلیه یا مکش و آبدهی رخ می دهد. نمونه های پیشرفته جکوزی با داشتن یک یا دو موتور، این عملیات را با سرعت بالاتری انجام می‌دهند که این امر ناشی از قدرت و توان بالای دستگاه است.

جکوزی لادر یکی از انواع مدرن و پیشرفته جکوزی هاست که در سه تیپ گوناگون عرضه می گردد؛ این محصول با داشتن دو موتور در سیستم خود عملیات ذکر شده را با قدرت بالایی انجام می دهد.

وجود حرکات متناوب در سطح آب مکانیزمی همچون ماساژ در آب گرم ایجاد کرده که برای شخص خوشایند می باشد. همچنين جکوزی در انواع گوناگون و با مقیاس های متفاوتی عرضه شده که با توجه به محل نصب و کاربردهای آن، می توان نمونه مناسب را انتخاب نمود. امروزه برای استفاده از جکوزی در فضای ساختمان، تغییراتی در ساختار و عملکرد آن ایجاد شده که استفاده از آن را تسهیل بخشیده است.

به عنوان مثال می‌توان به تاسیسات و لوله کشی های مربوط به این محصولات پرداخت که ساختاری از پیش ساخته دارند و این قابلیت سبب حذف هزینه های جانبی برای ایجاد حفره و لوله کشی می گردد.

 استفاده از جکوزی در دیزاین و طراحی حمام مستر

زیبایی دکوراسیون حمام و سرویس بهداشتی نیز مانند سایر بخش‌های ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین باید در راستای ایجاد فضایی مدرن و به روز تلاش نمود؛ استفاده و نصب اقلام بهداشتی تجهیز شده یکی از راه های ایجاد فضای لوکس در حمام و سرویس می باشد.

امروزه ساخت و استفاده از جکوزی، کابين دوش و سونا بیشترین کاربرد را در میان سایر لوازم دکوراتیو دارد. با نصب و قرار دادن این گونه محصولات، می توان در کنار زیبایی از عملکرد لذت بخش آن نیز استفاده نمود؛ جکوزی نوعی وان مجهز شده به سیستم پمپاژ می باشد که در کنار کابین دوش قرار می‌گیرد. این محصول در ابعاد گوناگونی تولید شده که ابعاد آن توسط هر شرکت متفاوت می باشد؛ بنابراین قبل از خرید جکوزی باید نسبت به اندازه گیری و تعیین فضای در دسترس اقدام نمود.

برخی از انواع جکوزی ها در ابعاد بالاتری تولید می گردند که جنبه دو نفره دارد؛ جکوزی دو نفره لادر یکی از انواع این محصولات بوده که با پنل جلو و زیرسری، راحتی و آرامش را برای کاربران ایجاد می نماید.

مزایای استفاده و نصب جکوزی در حمام و سرویس

استفاده از آب گرم درون جکوزی فواید بسیاری را شامل می شود؛ افزایش گردش خون در بدن در اثر تماس با آب گرم، سبب شده تا عملکرد قلب بهبود یابد؛ در نتیجه می توان شاهد کاهش حملات قلبی و بیماری های مربوط به آن بود.

قرار گرفتن درون فضای جکوزی و آب گرم آن از بروز افسردگی و مشکلات روحی جلوگیری کرده و نقش بسزایی در افزایش ترشح ملاتونین در بدن دارد. این هورمون مسئول تنظیم خواب در بدن است. در کنار مزایای گفته شده برای سلامتی بدن، استفاده از جکوزی در حمام و یا هر مکان دیگری فضای ایده آل و مدرن ایجاد کرده که امروزه مورد استقبال طراحان قرار گرفته است.

برای دیزاین نمودن فضا در کنار جکوزی، می توان از آینه های دکوراتیو و روشویی سنگي استفاده نمود؛ ترکیب این محصولات در کنار هم فضایی مطلوب و مناسب ایجاد می نماید.

جکوزی ها در انواع گوناگونی تولید می شوند که هر نوع دارای ویژگی های مطرحی می باشد. یکی از تفاوت های ساختاری در طیف های گوناگون جکوزی تعداد جت های تعبیه شده درون آنهاست که در اکثر نمونه‌ها این تعداد بین ۶ تا ۸ عدد متغیر است. جت یکی از اصلی ترین ابزارهای مربوط به دریافت و تخلیه آب بوده که جریان آب را به وجود می آورد.

وجود تجهیزات صوتی و تصویری نیز از دیگر آپشن های جکوزی مدرن است که برای راحتی و آسایش هرچه بیشتر کاربر در نظر گرفته شده است؛ با استفاده از سیستم روشنایی و صوتی درون جکوزی، می‌توان در زمان فراغت از موسیقی دلخواه و یا کتاب صوتی خود بهره برد.

چرا هوم استايل را انتخاب کنیم؟ 

با استفاده از محصولات بسیار با کیفیت فروشگاه هوم استایل، می توانید فضایی خاص، مدرن و زیبا را خلق کنید.

فروشگاه هوم استایل دارنده نماد اعتماد تجارت دو ستاره، محصولاتی اورجینال را با مناسب ترین قیمت، به سراسر ایران ارسال می کند. همچنین از دیگر ویژگی های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • تضمین عودت وجه
  • شرایط تعویض کالا
  • قیمت مطابق لیست کارخانه
  • ضمانت کیفیت محصولات
  • اطمینان از اصالت کالا

شما می توانید با انتخاب جکوزي مد نظر خود از میان مدل هاي متنوع، از فروشگاه هوم استايل، زیبایی و کیفیت را همزمان به خانه خود بياوريد. همچنين مي توانيد جهت اخذ مشاوره، از طريق شماره هاي موجود در صفحه تماس با ما، با مشاوران و کارشناسان هوم استايل در ارتباط باشيد.

سوالات متداول

1 – آيا تمامي مدل ها داراي سيستم صوتي هستند؟

خير؛ در برخي مدل ها سيستم وجود دارد.

2 – گنجايش حجم آب داخل جکوزي چند ليتر مي باشد؟

اين مقدار متفاوت بوده، برخي از جکوزي ها 235 ليتر و برخي 550 ليتر گنجايش دارند.

3 – دیگر امکانات جکوزي ها به چه صورت هستند؟

شیرآلات، پمپ جتی آب، پنل بغل، زیر آب پدالی یا اتوماتیک از دیگر امکانات جکوزی ها هستند که بنابر انتخاب خریدار محترم، به قیمت وان و جکوزی اضافه می گردد.

4 – آب گرم داخل جکوزي چه فوايدي دارد؟

افزایش گردش خون در بدن در اثر تماس با آب گرم، سبب شده تا عملکرد قلب بهبود یابد.