هیتر صنعتی و فضای باز

فیلتر کردن

فیلتر کردن
هیتر گازی فضای باز  مدل قارچی

شومینه پدیده

تمام شد
هیتر فضای باز  مدل پایرامید

شومینه پدیده