ابزار گلویی

فیلتر کردن

فیلتر کردن
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F296

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F296

۱,۴۶۶,۲۵۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F295ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F295

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F295

۱۵۱,۷۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F294ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F294

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F294

۱۵۱,۷۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F293

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F293

۱۵۱,۷۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F292

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F292

۷۶,۵۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F291ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F291

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل F291

۹۱,۸۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H160

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H160

۷۳,۹۵۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H337

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H337

۵۶,۱۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H333

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H333

۱۱۳,۴۷۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H331

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H331

۴۴,۶۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H328

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H328

۴۸,۴۵۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H326ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H326

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H326

۵۴,۸۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H325ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H325

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H325

۴۰,۸۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H323

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H323

۵۱,۰۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H318

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H318

۵۴,۸۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H317

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H317

۳۸,۲۵۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل H252

ابزار گچی پیش ساخته کربل مدل H252

۱۷۳,۴۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H236

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H236

۱۲۲,۴۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H230

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H230

۳۲۸,۹۵۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H218

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H218

۱۶۰,۶۵۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H210

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H210

۵۸,۶۵۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H209

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H209

۴۴,۶۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H204

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H204

۳۹۰,۱۵۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H202

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H202

۴۴,۶۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H196

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H196

۲۳۲,۰۵۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H185

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H185

۴۸۰,۶۷۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H181

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H181

۴۷۸,۱۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H175ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H175

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H175

۱۰۰,۷۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H174

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H174

۱۰۰,۷۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H171ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H171

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H171

۱۰۰,۷۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H172ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H172

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H172

۱۱۷,۳۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H169ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H169

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H169

۱۲۳,۶۷۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H168

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H168

۵۶,۱۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H167

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H167

۵۴,۸۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H166

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H166

۴۴,۶۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H164

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H164

۲۲۹,۵۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H161

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H161

۵۹,۹۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H159ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H159

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H159

۱۳۰,۰۵۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H156ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H156

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H156

۱۱۷,۳۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H150

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H150

۲۸۹,۴۲۵ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H149

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H149

۱۸۸,۷۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H148

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H148

۱۷۸,۵۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H147

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H147

۱۸۸,۷۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H145

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H145

۹۱,۸۰۰ تومان
تخفیف
ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H137

ابزار گچی پیش ساخته گلویی مدل H137

۱۴۲,۸۰۰ تومان

در گذشته طراحی اشکال هندسی و طرح های دستی با مشقت فراوانی همراه بود که گاهی سبب سنگینی سازه و غیر استاندارد شدن آن می گشت. امروزه از نماها و ابزار های پیش ساخته با پایه غیر گچی، برای این منظور استفاده می گردد؛ یکی از نکات قابل توجه در دیزاین توسط ابزارهای پیش ساخته، محل اتصال دیوار و سقف (گوشه ها) است که برای این منظور از ابزار گلویی استفاده می شود.

موارد استفاده ابزار گلویی

غالبا در ساخت این گونه محصولات، تنوع بالایی در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا بر اساس کاربری ساختمان و معماری، ابزار گلویی و اقلام گچی پیش ساخته مشابه آن، کاملاً متفاوت و متمایز هستند؛ به عنوان مثال از نمونه های گلکاری شده و پر طرح ابزار گلویی در دیزاین مکان های سنتی و گردشگری استفاده می‌گردد.

در مقابل نمونه های ساده تر با قابلیت ترکیب شدن و ادغام با باکس کناف، در مکان هایی با دیزاین امروزی و لوکس کاربرد بیشتری دارند. به عنوان مثال استفاده از ابزار گلویی پرکار در فضاهایی که با وسایلی کلاسیک نظیر، شومینه، صندلی راکی لهستانی و غیره، تزیین شده، مناسب تر است.

این محصول در واقع، در کنج و گوشه ها، طراحی های سه بعدی، نور مخفی و نور پردازی و جا پرده و اتصال به آن، استفاده می شود. 

 ابزار گلویی مانند سایر ابزارهای از پیش ساخته، جنبه تزیینی داشته و امروزه در طراحی داخلی هتل ها، اتاق خواب،  سقف آشپزخانه و اتاق نشیمن کاربرد فراوانی نیز دارد. همچنین می توانید از این محصول، به عنوان جعبه و باکس نور مخفی نیز استفاده کنید، که البته با توجه به دکوراتیو و رنگ بندی آن می توانید رنگ و هارمونیک نور را تنظیم و انتخاب نمایید.

استفاده از ابزار گلویی در طراحی داخلی آپارتمان ها، ایده مناسبی برای کشیده و بلندتر جلوه دادن دیوارها است. در واقع این محصول با ایجاد خطای دید، محدودیت های ساخت و ساز آپارتمانی را کاهش داده می‌دهد.

ابزار گلویی قابلیت رنگ پذیری بالایی دارد که از رنگ‌های تیره تر دیوار و ابزار، برای ایجاد تضاد و کنتراست با چیدمان استفاده می گردد.

استفاده از ابزار گلویی در اتاق پذیرایی و نشیمن، سبب شده تا برای اتصال پرده و نصب آن نیازی به چوب پرده نباشد؛ بنابراین ابزار گلویی به عنوان جاپرده، محل اتصال و نصب را کاور کرده که سبب زیبایی و تمیزی بیشتر نما نیز می گردد.

 یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین نمونه های ابزار گلویی، نمونه های از پیش ساخته پلی اورتان است که در برابر رطوبت مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهند. همچنین ابزارهای پیش ساخته به دلیل وزن کم و قابلیت نصب آسان در زمان کوتاه، نسبت به سایر متریال ها مقرون به صرفه نیز هستند.

چرا خرید از هوم استایل؟

فروشگاه هوم استایل، همواره در راستای ارائه با کیفیت ترین محصولات به مشتریان خود تلاش می کند و شما مشتریان گرامی، می توانید با تکیه بر ویژگی های بی نظیر این فروشگاه نظیر دارا بودن نماد اعتماد تجارت دو ستاره، مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت، تضمین عودت وجه و غیره، خریدی مطمئن و عالی را تجربه کنید.

همین حالا جهت زیباسازی منزل و یا محل کار خود، این محصول را از فروشگاه هوم استایل سفارش دهید. فراموش نکنید که در صورت نیاز به مشاوره، می توانید از طریق شماره های موجود در صفحه تماس با ما، با مشاوران و کارشناسان هوم استایل تماس حاصل فرمایید.

سوالات متداول

1 – بطور کلی استفاده از ابزار گلویی در کدام قسمت رایج تر است؟

استفاده از این گونه محصولات، در کنج سقف و دیوارها رایج تر است.

2 – مناسب ترین متریال سازنده ابزار گلویی و محصولات پیش ساخته شده دیگر چیست؟

یکی از مناسب ترین متریال ها برای این منظور استفاده از نمونه های  گچ پلیمری و یا پلی اورتان است.

3 – مزایای استفاده از نمونه های از پیش ساخته پلی اورتان در ابزار گلویی چیست؟

این متریال به دلیل وزن کم، قابلیت حمل و نصب آسان تری دارد. همچنین ضد آب بودن این نمونه از متریال ها، نظافت را راحت تر می‌کند.

4 ابزارهای گلویی بیشتر در چه سبک معماری استفاده میشود و در چه طرح هایی تولید میگردند؟

این دسته از محصولات دارای تنوع بالایی در طرح بوده، که با توجه به محل نصب و به کار گیری، قابل انتخاب هستند و بیشتر در پروژه های با سبک کلاسیک و نئوکلاسیک کاربرد دارند.