مصالح بنایی

فیلتر کردن

فیلتر کردن
تخفیف
بلوک لیکا ته پر توخالی چهارجداره عرض 19 ارس
تخفیف
بلوک لیکا ته پر توخالی سه جداره عرض 14.5 ارس

بلوک لیکا ته پر توخالی سه جداره عرض 14.5 ارس

۱۶,۰۰۰ تومان
تخفیف
بلوک لیکا ته پر توخالی چهار جداره عرض 15 ارس
تخفیف
بلوک سنگین ته پر توخالی دوجداره عرض 20 ارس

بلوک سنگین ته پر توخالی دوجداره عرض 20 ارس

۱۸,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰ تومان
تخفیف
بلوک سبک سه جداره عرض 10 ارس

بلوک سبک سه جداره عرض 10 ارس

۱۲,۰۰۰ تومان
تخفیف
بلوک لیکا سقفی سه جداره عرض 20 ارس

بلوک لیکا سقفی سه جداره عرض 20 ارس

۲۷,۰۰۰ تومان
پوکه صنعتی سبک مشهد سایز بادامی

پوکه صنعتی سبک مشهد سایز بادامی

۴۳,۴۷۰ تومان۱,۰۰۹,۱۲۵ تومان
بلوک سبک سه جداره مشهد طول 40 ضخامت 15

بلوک سبک سه جداره مشهد طول 40 ضخامت 15

۱۳,۹۷۲ تومان۱۷۴,۶۵۶ تومان
بلوک سبک سه جداره مشهد طول 50 ضخامت 15

بلوک سبک سه جداره مشهد طول 50 ضخامت 15

۱۸,۶۳۰ تومان۱۸۶,۳۰۰ تومان
بلوک سبک توپر تیغه چینی مشهد طول 60 ضخامت 8

بلوک سبک توپر تیغه چینی مشهد طول 60 ضخامت 8

۱۷,۵۴۳ تومان۱۱۶,۴۳۷ تومان
بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 10

بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 10

۹,۶۲۵ تومان۱۲۰,۳۱۸ تومان
بلوک سبک دوجداره مشهد طول 50 ضخامت 15

بلوک سبک دوجداره مشهد طول 50 ضخامت 15

۱۷,۵۴۳ تومان۱۷۵,۴۳۲ تومان
بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 15

بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 15

۱۱,۶۴۳ تومان۱۴۴,۳۸۲ تومان
بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 20

بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 20

۱۲,۱۰۹ تومان۱۵۱,۳۶۸ تومان
چسب سفال زنجان کد AS-33

چسب سفال زنجان کد AS-33

۹۶,۰۰۰ تومان
چسب بتن زنجان کد AS-34

چسب بتن زنجان کد AS-34

۳۹۰,۰۰۰ تومان
گروت زنجان کد G-021

گروت زنجان کد G-021

۸۹,۰۰۰ تومان
چسب بلوک زنجان کد f-013

چسب بلوک زنجان کد f-013

۸۶,۰۰۰ تومان
ملات کاهگل  زنجان کد D-03

ملات کاهگل زنجان کد D-03

۱۹۰,۰۰۰ تومان
سبکدانه سازه ای لیکا

سبکدانه سازه ای لیکا

۱,۰۱۴,۰۰۰ تومان
پوکه صنعتی لیکا مخلوط

پوکه صنعتی لیکا مخلوط

۱,۰۱۴,۰۰۰ تومان
پوکه صنعتی لیکا ریز دانه

پوکه صنعتی لیکا ریز دانه

۱,۰۱۴,۰۰۰ تومان۱,۲۰۹,۰۰۰ تومان