آجر و بلوک

فیلتر کردن

فیلتر کردن
تخفیف
بلوک لیکا ته پر توخالی چهارجداره عرض 19 ارس
تخفیف
بلوک لیکا ته پر توخالی سه جداره عرض 14.5 ارس

بلوک لیکا ته پر توخالی سه جداره عرض 14.5 ارس

۱۶,۰۰۰ تومان
تخفیف
بلوک لیکا ته پر توخالی چهار جداره عرض 15 ارس
تخفیف
بلوک سنگین ته پر توخالی دوجداره عرض 20 ارس

بلوک سنگین ته پر توخالی دوجداره عرض 20 ارس

۱۸,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰ تومان
تخفیف
بلوک سبک سه جداره عرض 10 ارس

بلوک سبک سه جداره عرض 10 ارس

۱۲,۰۰۰ تومان
تخفیف
بلوک لیکا سقفی سه جداره عرض 20 ارس

بلوک لیکا سقفی سه جداره عرض 20 ارس

۲۷,۰۰۰ تومان
بلوک سبک سه جداره مشهد طول 40 ضخامت 15

بلوک سبک سه جداره مشهد طول 40 ضخامت 15

۱۳,۹۷۲ تومان۱۷۴,۶۵۶ تومان
بلوک سبک سه جداره مشهد طول 50 ضخامت 15

بلوک سبک سه جداره مشهد طول 50 ضخامت 15

۱۸,۶۳۰ تومان۱۸۶,۳۰۰ تومان
بلوک سبک توپر تیغه چینی مشهد طول 60 ضخامت 8

بلوک سبک توپر تیغه چینی مشهد طول 60 ضخامت 8

۱۷,۵۴۳ تومان۱۱۶,۴۳۷ تومان
بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 10

بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 10

۹,۶۲۵ تومان۱۲۰,۳۱۸ تومان
بلوک سبک دوجداره مشهد طول 50 ضخامت 15

بلوک سبک دوجداره مشهد طول 50 ضخامت 15

۱۷,۵۴۳ تومان۱۷۵,۴۳۲ تومان
بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 15

بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 15

۱۱,۶۴۳ تومان۱۴۴,۳۸۲ تومان
بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 20

بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 20

۱۲,۱۰۹ تومان۱۵۱,۳۶۸ تومان