آجر و بلوک

فیلتر کردن

فیلتر کردن

بلوک لیکا ته پر توخالی چهارجداره عرض 19 ارس

قیمت اصلی ۲۴,۸۸۲ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲,۵۰۰ تومان است.

بلوک لیکا ته پر توخالی سه جداره عرض 14.5 ارس

قیمت اصلی ۱۸,۸۷۶ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶,۰۰۰ تومان است.

بلوک لیکا ته پر توخالی چهار جداره عرض 15 ارس

قیمت اصلی ۱۶,۰۱۶ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۰۰۰ تومان است.

بلوک سبک سه جداره عرض 10 ارس

قیمت اصلی ۱۳,۳۸۵ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۰۰۰ تومان است.

بلوک لیکا سقفی سه جداره عرض 20 ارس

قیمت اصلی ۳۲,۶۰۴ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷,۰۰۰ تومان است.
بلوک سبک سه جداره مشهد طول 40 ضخامت 15

بلوک سبک سه جداره مشهد طول 40 ضخامت 15

۱۳,۹۷۲ تومان۱۷۴,۶۵۶ تومان
بلوک سبک سه جداره مشهد طول 50 ضخامت 15

بلوک سبک سه جداره مشهد طول 50 ضخامت 15

۱۸,۶۳۰ تومان۱۸۶,۳۰۰ تومان
بلوک سبک توپر تیغه چینی مشهد طول 60 ضخامت 8

بلوک سبک توپر تیغه چینی مشهد طول 60 ضخامت 8

۱۷,۵۴۳ تومان۱۱۶,۴۳۷ تومان
بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 10

بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 10

۹,۶۲۵ تومان۱۲۰,۳۱۸ تومان
بلوک سبک دوجداره مشهد طول 50 ضخامت 15

بلوک سبک دوجداره مشهد طول 50 ضخامت 15

۱۷,۵۴۳ تومان۱۷۵,۴۳۲ تومان
بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 15

بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 15

۱۱,۶۴۳ تومان۱۴۴,۳۸۲ تومان
بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 20

بلوک سبک دوجداره مشهد طول 40 ضخامت 20

۱۲,۱۰۹ تومان۱۵۱,۳۶۸ تومان