ستون و سرستون

فیلتر کردن

فیلتر کردن
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF352

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF352

۳۹۰,۰۰۰ تومان۴۹۰,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF316

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF316

۱۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF280ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF280

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF280

۱۳۹,۰۰۰ تومان۱۷۹,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF279

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF279

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF278

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF278

۳۵۹,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF276

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF276

۲۵۹,۰۰۰ تومان۲۹۹,۰۰۰ تومان
سرستون گچی داخلی فرسان مدل F275

فرسان

سرستون گچی داخلی فرسان مدل F275

۱۱۹,۰۰۰ تومان۱۴۹,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF274

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF274

۱۳۹,۰۰۰ تومان۲۱۹,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF273

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF273

۱۹۹,۰۰۰ تومان۲۴۹,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF272

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF272

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF271

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF271

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF268

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF268

۵۵,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سر ستون داخلی فرسان مدل F264

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF263

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF263

۷۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF262

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF262

۷۹,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF261

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF261

۱۱۹,۰۰۰ تومان۱۵۹,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF247

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF247

۲۹۹,۰۰۰ تومان۳۹۰,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF246

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF246

۲۲۰,۰۰۰ تومان۲۹۹,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF228

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF228

۲۹۹,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF164

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF164

۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۵,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF150

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF150

۹۵,۰۰۰ تومان۱۲۵,۰۰۰ تومان
سرستون آماده گچی داخلی فرسان مدل F134

فرسان

سرستون آماده گچی داخلی فرسان مدل F134

۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدل F123

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدل F123

۹۵,۰۰۰ تومان۱۱۹,۰۰۰ تومان
بدنه ستون داخلی گچی فرسان مدلF313

فرسان

بدنه ستون داخلی گچی فرسان مدلF313

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
ستون آماده رومی داخلی گچی فرسان مدل F305 تا F312ستون آماده رومی داخلی گچی فرسان مدل F305 تا F312

فرسان

ستون آماده رومی داخلی گچی فرسان مدل F305 تا F312

۱۱۰,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان
بدنه ستون داخلی گچی فرسان مدلF297 تا F304بدنه ستون داخلی گچی فرسان مدلF297 تا F304

فرسان

بدنه ستون داخلی گچی فرسان مدلF297 تا F304

۷۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان
ستون گچی گرد داخلی فرسان مدل F284

فرسان

ستون گچی گرد داخلی فرسان مدل F284

۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۳۵,۰۰۰ تومان
بدنه ستون داخلی گچی فرسان مدلF283

فرسان

بدنه ستون داخلی گچی فرسان مدلF283

۹۵,۰۰۰ تومان۱۱۵,۰۰۰ تومان
بدنه ستون داخلی گچی فرسان مدلF286

فرسان

بدنه ستون داخلی گچی فرسان مدلF286

۱۲۹,۰۰۰ تومان۱۵۹,۰۰۰ تومان
ستون آماده داخلی گچی فرسان مدلF285ستون آماده داخلی گچی فرسان مدلF285

فرسان

ستون آماده داخلی گچی فرسان مدلF285

۱۱۹,۰۰۰ تومان۱۳۹,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF277ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF277

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF277

۳۳۹,۰۰۰ تومان۳۹۹,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF281

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF281

۹۹,۰۰۰ تومان۱۲۹,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF315ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF315

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF315

۸۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
ستون پیش ساخته گچی فرسان مدل F282ستون پیش ساخته گچی فرسان مدل F282

فرسان

ستون پیش ساخته گچی فرسان مدل F282

۵۵,۰۰۰ تومان۱۵۹,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF314ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF314

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی سرستون داخلی فرسان مدلF314

۸۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF269

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF269

۴۵,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF270

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF270

۵۵,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF265

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF265

۷۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF266

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF266

۸۰,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان
ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF220

فرسان

ابزار پیش ساخته گچی پاستون داخلی فرسان مدلF220

۷۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان

سرستون در واقع بالا ترین بخش یک ستون است که مشخصات کلی و جزئی آن را شامل می‌شود. استفاده از این محصول و بنای آن، در معماری تاریخی و زیر شاخه های آن کاربرد فراوانی داشته است؛ از طرفی وجود علاقه به این سبک و تاریخچه آن، سبب شده تا امروزه نیز در نما از سرستون استفاده گردد.

در معماری نوین و اروپایی، سبک کلاسیک یکی از پرطرفدارترین سبک های رایج می باشد. در واقع واژه کلاسیک برگرفته از تمدن یونان و روم است که این زمان به بازه پانصد ساله قبل و بعد از میلاد اشاره دارد.

 سرستون در اشکال گوناگونی تولید و عرضه می گردد که سه حالت عمده آن شامل محدب، مقعر و پیمایشی می باشد. درواقع استفاده از سرستون و متریال های تاریخی مشابه، در واقع نمایانگر توجه به تاریخ و علاقه به آن می باشد؛ که امروزه در سبک نئوکلاسیک کاربرد فراوانی دارد؛ سبک نئوکلاسیک یکی از شاخه‌های معماری نوین است که در آن از متریال های تاریخی، در کنار چیدمان و سبک امروزی استفاده می شود.

کاربرد سرستون در چه مواردی می باشد؟

 امروزه کاربرد ستون در سازه ساختمان متفاوت می باشد؛ گاهی برای افزایش استحکام و گاهی برای افزایش زیبایی و دیزاین از آنها استفاده می‌کنند. ستون ها در واقع از اجزایی مانند سرستون، بدنه ستون و پایه ستون تشکیل شده اند، که از نظر جنس با یکدیگر هماهنگ و یکنواخت هستند.

این محصول، برای زیبایی و نمای ستون به کار می رود و دارای انواع طرح های سه بعدی بوده که با توجه به کارکردهای آن طبقه بندی می شوند که معمولاً نمونه های اسلیمی و طرح دار برای دیزاین به کار گرفته می شوند.

متریال های استفاده شده در ساخت سرستون چیست؟

 سرستون با توجه به محیط های قابل اجرا در انواع گوناگونی ساخته می‌شود؛ از نمونه های فایبرگلاس این محصول، برای نمای داخلی استفاده شده که در مقابل ضربه، نور خورشید و تغییرات دما مقاوم هستند. از مزیت های دیگر این دسته از محصولات می توان به وزن کم و قابل حمل بودن آنها اشاره کرد.

 ستون ها از نظر برش به دو دسته هلالی و مستطیلی تقسیم می‌شوند که با توجه به کاربرد و ماهیت آن، در جاهای مختلفی به کار می روند. 

از سرستون سنگی یا سیمانی، معمولاً برای نمای خارجی در حیاط، محیط های باز و عمومی استفاده می گردد که شامل دو نوع طبیعی و مصنوعی می باشد؛ در حقیقت شما می توانید جهت خلق فضایی منحصر به فرد در حیاط منزل خود، از این محصول در کنار آلاچیق و یا میز و صندلی صبحانه خوری استفاده کنید.

برای استفاده از سنگ طبیعی، باید ماهیت ساختاری مقاوم در آن وجود داشته باشد تا استحکام لازم جهت سی ان سی کردن را داشته و دچار آسیب نگردد؛ اما نوع سنگ مصنوعی آن، محدودیت‌های سنگ طبیعی را نداشته و هزینه‌های کمتری در پی دارد.

از نمونه های گچی (پیش ساخته) یا پلی استایرن این دسته از مصالح، برای نمای درون و سبک رومی استفاده می‌شود که امروزه طرفداران خاص خودش را دارد.

گاهی از نمونه های چوبی و مقرنس کاری شده سرستون و ستون، درون مساجد و شبستان ها استفاده می شود که فضا را ساده و معنوی تر نشان می‌دهد. با توجه به این موارد و کاربرد آن، می‌توان گزینه مناسب را انتخاب کرد.

اگر بخواهیم این محصول را بر اساس قیمت و هزینه آن طبقه بندی نماییم، لازم به ذکر است که نمونه های طبیعی این دسته از محصولات از قیمت بالاتری برخوردار می باشند؛ چرا که هزینه پردازش و قابل استفاده کردن آن بیشتر است.

چرا مشتریان هوم استایل را انتخاب می کنند؟

با استفاده از محصولات بسیار با کیفیت فروشگاه هوم استایل، می توانید فضایی خاص، مدرن و زیبا را خلق کنید.

فروشگاه هوم استایل دارنده نماد اعتماد تجارت دو ستاره، محصولاتی اورجینال را با مناسب ترین قیمت، به سراسر ایران ارسال می کند. همچنین از دیگر ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • تضمین عودت وجه
  • شرایط تعویض کالا
  • قیمت مطابق لیست کارخانه
  • ضمانت کیفیت محصولات
  • اطمینان از اصالت کالا

شما می توانید با انتخاب این محصول از فروشگاه هوم استایل، زیبایی و کیفیت را همزمان به خانه خود بیاورید. همچنین می توانید جهت اخذ مشاوره، از طریق شماره های موجود در صفحه تماس با ما، با مشاوران و کارشناسان هوم استایل در ارتباط باشید.

سوالات متداول

موارد استفاده از ستون ها و سرستون در چه مکانی می باشد؟

از ستون ها و سرستون در فصای داخلی و خارجی ساختمان ها به سبک کلاسیک و یا فضاهای عمومی استفاده می گردد.

2 سرستون ها در چه قالب هایی عرضه می گردند؟

سرستون ها غالبا در طرح های اسلیمی، هخامنشی و مدرن عرضه می‌شوند.

3 – مواد اصلی سازنده سرستون چیست؟

سرستون ها در انواع گوناگونی ساخته می‌شوند که از عمده مواد سازنده آن ها، می‌توان چوب، سنگ، گچ و پلی استایرن را نام برد.

4 – در کدام سبک معماری از ستون و سرستون استفاده بیشتری میگردد؟

استفاده از ستون ها و متعلقات آن به دوره روم باستان بر می‌گردد که امروزه معماری هایی با این سبک بیشترین بهره را از آن می‌برند.