سرامیک پالرمو

فیلتر کردن

فیلتر کردن
سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل آمازونیتسرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل آمازونیت

سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل آمازونیت

۷۱۳,۰۰۰ تومان۱,۰۹۶,۰۰۰ تومان
سرامیک طرح پارکت پالرمو ۲۰ در ۱۲۰ مدل شروودسرامیک طرح پارکت پالرمو ۲۰ در ۱۲۰ مدل شروود

سرامیک طرح پارکت پالرمو ۲۰ در ۱۲۰ مدل شروود

۲۹۱,۰۰۰ تومان۳۸۸,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ مدل ماربل وودسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ مدل ماربل وود

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ مدل ماربل وود

۴۲۹,۰۰۰ تومان۵۷۲,۰۰۰ تومان
سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل میدنایتسرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل میدنایت

سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل میدنایت

۴۷۸,۰۰۰ تومان۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل تندرسرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل تندر

سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل تندر

۵۸۲,۰۰۰ تومان۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل مارفیل کرمسرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل مارفیل کرم

سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل مارفیل کرم

۴۰۹,۰۰۰ تومان۹۶۰,۰۰۰ تومان
سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل انیکسسرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل انیکس

سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل انیکس

۵۹۲,۰۰۰ تومان۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل کلکته گلدسرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل کلکته گلد

سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل کلکته گلد

۵۹۲,۰۰۰ تومان۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
سرامیک اسلب پالرمو پلاس ۱۲۰ در ۲۴۰ مدل کریستالسرامیک اسلب پالرمو پلاس ۱۲۰ در ۲۴۰ مدل کریستال

سرامیک اسلب پالرمو پلاس ۱۲۰ در ۲۴۰ مدل کریستال

۵۹۲,۰۰۰ تومان۹۱۰,۰۰۰ تومان
سرامیک اسلب بوک مچ پالرمو پلاس مدل گیگاسرامیک اسلب بوک مچ پالرمو پلاس مدل گیگا

سرامیک اسلب بوک مچ پالرمو پلاس مدل گیگا

۵۹۲,۰۰۰ تومان۹۱۰,۰۰۰ تومان
سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل کلکته ولوتسرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل کلکته ولوت

سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل کلکته ولوت

۵۱۶,۰۰۰ تومان۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل ونیسسرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل ونیس

سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل ونیس

۵۱۶,۰۰۰ تومان۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ طرح مرمریت بامبو

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ طرح مرمریت بامبو

۴۴۸,۰۰۰ تومان۵۹۷,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۸۰ طرح مرمریت خاکستری

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۸۰ طرح مرمریت خاکستری

۳۳۷,۰۰۰ تومان۴۴۹,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو طرح سنگ نرو آنتیکسرامیک پالرمو طرح سنگ نرو آنتیک

سرامیک پالرمو طرح سنگ نرو آنتیک

۲۷۷,۰۰۰ تومان۴۴۹,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ طرح مونوکالرسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ طرح مونوکالر

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ طرح مونوکالر

۳۵۵,۰۰۰ تومان۹۸۶,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ طرح اوشنسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ طرح اوشن

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ طرح اوشن

۴۲۹,۰۰۰ تومان۵۷۲,۰۰۰ تومان
سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل تاچسرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل تاچ

سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل تاچ

۴۷۸,۰۰۰ تومان۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل پییرسرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل پییر

سرامیک اسلب پالرمو پلاس مدل پییر

۵۰۱,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰*۱۲۰ اینفینیتیسرامیک پالرمو ۸۰*۱۲۰ اینفینیتی

سرامیک پالرمو ۸۰*۱۲۰ اینفینیتی

۴۲۹,۰۰۰ تومان۵۷۲,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰*۱۲۰ متالیکوسرامیک پالرمو ۸۰*۱۲۰ متالیکو

سرامیک پالرمو ۸۰*۱۲۰ متالیکو

۳۵۵,۰۰۰ تومان۴۷۳,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو دهبید سوپرسرامیک پالرمو دهبید سوپر

سرامیک پالرمو دهبید سوپر

۲۷۷,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ پیتراسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ پیترا

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ پیترا

۴۲۶,۰۰۰ تومان۵۹۵,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ لندسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ لند

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ لند

۳۵۵,۰۰۰ تومان۴۷۳,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ رنووارسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ رنووار

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ رنووار

۴۲۶,۰۰۰ تومان۵۶۸,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ اسلیتسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ اسلیت

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ اسلیت

۳۷۴,۰۰۰ تومان۴۹۸,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ لردسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ لرد

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ لرد

۴۴۸,۰۰۰ تومان۵۹۷,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو طرح مرمریت ویاناسرامیک پالرمو طرح مرمریت ویانا

سرامیک پالرمو طرح مرمریت ویانا

۳۳۷,۰۰۰ تومان۴۴۹,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۴۰ در ۴۰ مدل پیکسلسرامیک پالرمو ۴۰ در ۴۰ مدل پیکسل

سرامیک پالرمو ۴۰ در ۴۰ مدل پیکسل

۲۶۷,۰۰۰ تومان۳۵۵,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ کانسپت بتنسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ کانسپت بتن

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ کانسپت بتن

۳۵۵,۰۰۰ تومان۴۷۳,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ کلکته گلدسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ کلکته گلد

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ کلکته گلد

۴۲۶,۰۰۰ تومان۵۶۸,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ امرالدسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ امرالد

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ امرالد

۴۲۹,۰۰۰ تومان۵۷۲,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ گلدن ماربلسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ گلدن ماربل

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ گلدن ماربل

۴۲۶,۰۰۰ تومان۵۶۸,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو آتشکوهسرامیک پالرمو آتشکوه

سرامیک پالرمو آتشکوه

۲۷۷,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو کاپوچینوسرامیک پالرمو کاپوچینو

سرامیک پالرمو کاپوچینو

۲۶۸,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ مارونسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ مارون

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ مارون

۴۲۹,۰۰۰ تومان۵۷۲,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ تاچ استونسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ تاچ استون

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ تاچ استون

۳۷۴,۰۰۰ تومان۴۹۸,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ولاکاسسرامیک پالرمو ولاکاس

سرامیک پالرمو ولاکاس

۳۳۷,۰۰۰ تومان۵۶۸,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ ویند استونسرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ ویند استون

سرامیک پالرمو ۸۰ در ۱۲۰ ویند استون

۴۲۹,۰۰۰ تومان۵۷۲,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو مدل اونیوسرامیک پالرمو مدل اونیو

سرامیک پالرمو مدل اونیو

۲۲۴,۰۰۰ تومان۳۵۷,۰۰۰ تومان
سرامیک پالرمو طرح تراورتنسرامیک پالرمو طرح تراورتن

سرامیک پالرمو طرح تراورتن

۲۷۷,۰۰۰ تومان۳۶۹,۰۰۰ تومان
سرامیک طرح پارکت پالرمو ۲۰ در ۱۲۰ مدل آمازونسرامیک طرح پارکت پالرمو ۲۰ در ۱۲۰ مدل آمازون

سرامیک طرح پارکت پالرمو ۲۰ در ۱۲۰ مدل آمازون

۲۹۱,۰۰۰ تومان۳۸۸,۰۰۰ تومان

درباره سرامیک پالرمو

نگاهی به آثار معماری ایران و جهان ، نقش بی بدیل سنگ و سرامیک را در درخشش و مانایی این مجموعه ها نشان میدهد. اگر این معجزات طبیعی و دست ساز آدمی نبود ، جذابیتی برای دیدن و ماندن این چنین مکانهایی مفهوم نداشت. هماهنگی و هم نوایی از ارتباط نزدیک هنر و فناوری به دست می آید. آنجا که رنگها و نقش ها همخوانی دارند ، هنرمند و صنعتگر دست در دست یکدیگر می دهند و نه با دست ها بلکه با قلب هایشان محصولاتی به غایت استادانه پدید می آروند. محصولاتی که چشم ها را خیره کرده و تحسین همگان را بر می انگیزد.

در سرامیک پالرمو بر آن شدیم با اتکا به امید و کارآفرینی ، آفرینشی دوباره در صنعت کاشی و سرامیک کشور ایجاد کنیم . سرامیک پالرمو فعالیت خود را از سال 1393 با اتکا بر نیرو های متخصص و بهره مندی از پرسنل آموزش دیده در تمامی مراحل نظیر تحقیق و توسعه ، تولید ، کنترل کیفیت ، نصب ، خدمات فروش و پس از فروش آغاز نموده است. محصولات ما توسط آتلیه های طراحی کشور ایتالیا و تحت نظارت و همکاری تکنسین های ایرانی و ایتالیایی با مرغوب ترین مواد اولیه ، ماشین آلات و تکنولوژی پیشرفته روز دنیا تولید میگردد.

هدف اصلی سرامیک پالرمو ارائه محصولات پرسلانی در گروه بندی NORMAL , PORCELAIN , FULL BODY , COLORED BODY در سایز های مختلف از جمله 80*120 ، 40*120 ،20*120 ، 100*100 ، 80*80 ، 60*60 ، 40*80 ، 40*40 و همچنین تولید پله و زیر پله در سایز 35*12 و 17*120 می باشد. کلیه محصولات سرامیک پالرمو دارای استاندرادر ملی ایران ، CE اروپا و همچنین گواهینامه و گزارش تست از مراکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ایران ، انستیتو ITC اسپانیا ، آزمایشگاه CENTRO CERAMICO بولونیا ایتالیا می باشند و گزارشات به صورت دوره ای تست و کنترل می گردد.

با خود عهد بستیم نقشی اثر گذار در تولید محصولات خاص داشته و با نگاهی جهانی گام در عرصه اقتصادی کشور بگذاریم.