لادر

فیلتر کردن

فیلتر کردن
تخفیف
زیردوشی لادر مدل ۶۱۰

زیردوشی لادر مدل ۶۱۰

۱,۸۶۶,۰۰۰ تومان
تخفیف
زیر دوشی اکریلیک لادر مدل ۶۲۰

زیر دوشی اکریلیک لادر مدل ۶۲۰

۲,۰۱۴,۰۰۰ تومان
تخفیف
شیشه دوش لادر مدل ۱۲۷شیشه دوش لادر مدل ۱۲۷

شیشه دوش لادر مدل ۱۲۷

۸,۴۸۳,۰۰۰ تومان
تخفیف
دوردوشی لادر مدل ۱۱۰دوردوشی لادر مدل ۱۱۰

دوردوشی لادر مدل ۱۱۰

۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
دوردوشی لادر مدل ۱۲۰دوردوشی لادر مدل ۱۲۰

دوردوشی لادر مدل ۱۲۰

۸,۳۷۹,۰۰۰ تومان
تخفیف
زیردوشی لادر مدل ۶۱۷

زیردوشی لادر مدل ۶۱۷

۱,۹۲۸,۰۰۰ تومان
تخفیف
زیردوشی لادر مدل ۶۲۷زیردوشی لادر مدل ۶۲۷

زیردوشی لادر مدل ۶۲۷

۲,۱۰۹,۰۰۰ تومان
تخفیف
دور دوشی لادر مدل ۱۱۷دور دوشی لادر مدل ۱۱۷

دور دوشی لادر مدل ۱۱۷

۸,۰۸۴,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۷۳۰وان و جکوزی لادر مدل ۷۳۰

وان و جکوزی لادر مدل ۷۳۰

۷,۸۵۶,۰۰۰ تومان۲۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی فضای باز لادر مدل ۲۱۲وان و جکوزی فضای باز لادر مدل ۲۱۲

وان و جکوزی فضای باز لادر مدل ۲۱۲

۲۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان۲۹,۱۰۸,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۱۸۸وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۱۸۸

وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۱۸۸

۱۳,۸۸۹,۰۰۰ تومان۳۲,۷۵۶,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۳۲۰وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۳۲۰

وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۳۲۰

۱۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان۲۹,۸۷۷,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۱۷۷وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۱۷۷

وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۱۷۷

۲۶,۸۶۶,۰۰۰ تومان۳۴,۲۱۹,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی آماده لادر مدل ۷۶۷وان و جکوزی آماده لادر مدل ۷۶۷

وان و جکوزی آماده لادر مدل ۷۶۷

۹,۸۲۳,۰۰۰ تومان۲۸,۲۱۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۷۷۰وان و جکوزی لادر مدل ۷۷۰

وان و جکوزی لادر مدل ۷۷۰

۱۱,۰۷۷,۰۰۰ تومان۲۸,۵۳۸,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۳۳۷وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۳۳۷

وان و جکوزی دونفره لادر مدل ۳۳۷

۱۳,۴۵۲,۰۰۰ تومان۳۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۴۱۷وان و جکوزی لادر مدل ۴۱۷

وان و جکوزی لادر مدل ۴۱۷

۲۶,۶۹۱,۰۰۰ تومان۳۲,۸۹۸,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۴۱۰وان و جکوزی لادر مدل ۴۱۰

وان و جکوزی لادر مدل ۴۱۰

۲۶,۴۱۰,۰۰۰ تومان۳۳,۷۶۳,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۳۱۷وان و جکوزی لادر مدل ۳۱۷

وان و جکوزی لادر مدل ۳۱۷

۱۰,۱۵۵,۰۰۰ تومان۲۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۳۱۰وان و جکوزی لادر مدل ۳۱۰

وان و جکوزی لادر مدل ۳۱۰

۹,۵۲۸,۰۰۰ تومان۲۷,۵۱۲,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۲۲۰وان و جکوزی لادر مدل ۲۲۰

وان و جکوزی لادر مدل ۲۲۰

۱۲,۹۹۶,۰۰۰ تومان۳۰,۸۵۶,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی خانگی لادر مدل ۲۱۷وان و جکوزی خانگی لادر مدل ۲۱۷

وان و جکوزی خانگی لادر مدل ۲۱۷

۱۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان۳۱,۰۹۳,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۷۶۰وان و جکوزی لادر مدل ۷۶۰

وان و جکوزی لادر مدل ۷۶۰

۱۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۷۵۷وان و جکوزی لادر مدل ۷۵۷

وان و جکوزی لادر مدل ۷۵۷

۸,۹۶۸,۰۰۰ تومان۲۷,۶۴۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۲۱۰وان و جکوزی لادر مدل ۲۱۰

وان و جکوزی لادر مدل ۲۱۰

۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۱۷,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی کوچک لادر مدل ۳۲۷وان و جکوزی کوچک لادر مدل ۳۲۷

وان و جکوزی کوچک لادر مدل ۳۲۷

۸,۳۳۱,۰۰۰ تومان۲۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۳۳۰وان و جکوزی لادر مدل ۳۳۰

وان و جکوزی لادر مدل ۳۳۰

۷,۸۵۶,۰۰۰ تومان۲۷,۹۴۴,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۷۴۷وان و جکوزی لادر مدل ۷۴۷

وان و جکوزی لادر مدل ۷۴۷

۷,۷۵۲,۰۰۰ تومان۲۶,۷۲۳,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۷۵۰وان و جکوزی لادر مدل ۷۵۰

وان و جکوزی لادر مدل ۷۵۰

۸,۰۵۶,۰۰۰ تومان۲۶,۷۶۱,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۷۲۷وان و جکوزی لادر مدل ۷۲۷

وان و جکوزی لادر مدل ۷۲۷

۷,۵۸۱,۰۰۰ تومان۲۶,۴۸۶,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۷۲۰وان و جکوزی لادر مدل ۷۲۰

وان و جکوزی لادر مدل ۷۲۰

۷,۳۷۲,۰۰۰ تومان۲۶,۳۸۱,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۷۱۷وان و جکوزی لادر مدل ۷۱۷

وان و جکوزی لادر مدل ۷۱۷

۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان۲۶,۲۳۴,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۷۱۰وان و جکوزی لادر مدل ۷۱۰

وان و جکوزی لادر مدل ۷۱۰

۶,۲۳۶,۰۰۰ تومان۱۵,۵۹۹,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی لادر مدل ۷۴۰وان و جکوزی لادر مدل ۷۴۰

وان و جکوزی لادر مدل ۷۴۰

۷,۷۱۴,۰۰۰ تومان۲۶,۸۳۷,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی فضای باز چهارنفره لادر مدل ۱۱۱وان و جکوزی فضای باز چهارنفره لادر مدل ۱۱۱

وان و جکوزی فضای باز چهارنفره لادر مدل ۱۱۱

۳۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان۴۲,۰۳۷,۰۰۰ تومان
تخفیف
وان و جکوزی فضای باز سه نفره لادر مدل ۵۱۰وان و جکوزی فضای باز سه نفره لادر مدل ۵۱۰

وان و جکوزی فضای باز سه نفره لادر مدل ۵۱۰

۳۰,۳۲۴,۰۰۰ تومان۳۶,۷۶۵,۰۰۰ تومان

درباره وان و جکوزی لادر

لادر تولید کننده ایرانی انواع سیستم های لوکس حمام، وان، جکوزی، دوردوش، زیردوش و … با کیفیتی بالا و گارانتی استثنایی می باشد.

لادر با تیمی حرفه ای از مهندسین و طراحان است، این تیم تشکیل شده از افرادی با درایت و خلاق که با درنظر گرفتن سلیقه ایرانی پسند و ایجاد هماهنگی با معماری ایرانی و اروپا اقدام به تولید محصولات فوق العاده زیبا و کم نظیر نموده.

مجموعه ما هم اکنون توانسته  محصولات متنوع خود را با بالاترین گرید کیفیت، در سراسر کشور عرضه کند تا تمام هموطنان ایرانی بتوانند از خدمات ارزنده این مجوعه بهره مند شوند، لادر با چنین رویکردی سهم بازار خود را روز به روز افزایش داده است.

لادر با چشم اندازی جهانی مهم ترین هدف پیش روی خود را تولید محصولی برازنده ایران و ایرانی میداند تا آرامش را مهمان  همیشگی مشتران عزیزش نماید.